Obsługa
wspólnot
mieszkaniowych

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej (zgodnie z Ustawą o Własności Lokali – NIP, REGON, niezbędne Uchwały);
Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości wraz z redagowaniem projektów niezbędnych Uchwał;
Wizytacje nieruchomości;
Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon 24h, e-mail oraz w godz................... w ........................... podczas dyżurów na terenie nieruchomości;
Dostęp do salda i innych informacji poprzez internet;
Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie;

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;
Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali w nieruchomości;
Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów zgodnie z Uchwałą Wspólnoty), funduszu remontowego;
Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;