RODO

Wykonując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych jest firma Eshome Polska Sebastian Spyra z siedzibą w Warszawie (03-252) przy ul. Suwalskiej 23/42, NIP: 635-155-30-29, REGON: 140682100. Przetwarzamy dane osobowe obejmujące wszystkie następujące lub jedynie wybrane dane: tożsamość (imię i nazwisko), adres (w tym – adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, datę urodzenia. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków związanych z prawidłowym zarządzaniem lub administrowaniem zasobem mieszkaniowym obsługiwanym przez firmę Eshome. Dane pozyskujemy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody lub w rejestrach jawnych takich jak Księga Wieczysta, KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby firmy Eshome lub na adres poczty elektronicznej: biuro@eshome.pl Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.